ASKERLİK BİLGİLERİ

 


1) Dövizle Askerlik Hizmeti

2) Dövizle Askerlik Hizmet Kapsamı

3) Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken  İşlemler

4) Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

5) Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

6) Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Birden Fazla Ülkede İkâmet Eden Yükümlüler İçin Dövizle Askerlik'ten Faydalanma Şartları

7) Yabancı Ülkelerdeki Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar İçin Yararlanma Koşulları

8) Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülke İçerisin'de İkamet Etmek'te İken Tutuklu Ve Hüküm"lü Olanlar İçin Faydalanma Koşulları

9) Dövizle Askerlik Hizmeti' den Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

10)Dövizle Askerlik Hizmeti İçin Yapılan Başvurular'da Ödeme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

11)Yükümlülerin Askerlik Eğitimini Yapmak İçin Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler

12)Dövizle Askerlik Başvurusun'da Yükümlülerin Bilmesi Ve Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Hususlar

13)Yükümlülerin Son Yoklama İşlemleri İlgili Yapması Gerekenler

14)Yükümlüler İçin Başvuru Belgesi

15)Temel Askerlik Eğitimi İle Bilgiler

16)Terhis İşlemleri İle İlgilili Bilgiler

17)Yükümlülerin Sağlık İşlemleri İle Bilgiler

18)Yükümlülerin Özlük Hakları İle İlgili Bilgiler

19)Yükümlülerin İzin ve İstirahat'ları İle İlgili Bilgiler

20)Yükümlülerin Ödeme İşlemlerinde Uyması Gereken Hususlar

21)Ödenecek Malî Esaslar ve Döviz Miktarları

22)Yükümlülerin Yapacakları Ödeme Süreleri

23)Dövizle Askerlik Kapsamında Geri Ödeme İle İlgili Hususlar

24)Geri ödemeler İçin Askerlik Şubeleri Tarafından Yapılan İşlemler

25)Dövizle Askerlik  Kapsamında Geri Ödeme Yapılmayacak Hususlar

26)Dövizle Askerlik Kapsamında Geri Ödeme İçin Başvuru Makamları

27)Geri Ödemeler İçin Yükümlüler veya Kanunî Mirasçıları Tarafından Yapılacak İşlemler

28)Dövizle Askerlik Temel Eğitim İçin Yabancı Ülkelerde Bulunan Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

 

 

 

ASKERLİK BİLGİLERİ
Dövizle Askerlik Hizmeti

Dövizle askerlik hizmeti ile ilgili esaslar, 1111 sayili Askerlik Kanununun ek-1 nci maddesinde düzenlenmiştir.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,

*38 yaş sınırı içinde bulunanların 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşlarını doldurdukları yılın sonuna kadar peşin veya en çok dört eşit taksitte ödemeleri,

*38 yaş sınırını aşanların (38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadıkları için kapsamdan çıkartılanların), 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin olarak ödemeleri,

*21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmaları kaydıyla yerine getirdikleri askerlik hizmet şeklidir.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler
 
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bulundukları yabancı ülkedeki statülerine göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 3 ay önce bölgesinde ikâmet ettikleri T.C. Konsolosluklarına başvururlar.

İşçiler İçin Gerekli Belgeler

1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,

3. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

4. Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,

5. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

İşverenler İçin Gerekli Belgeler

1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmi makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2. Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

3. Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,

4. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler

1. Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,

2. Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,

3. En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler

1. Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti,

2. Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüüü kaydı sureti,

3. Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,

4. Gemi adamı cüzdanı sureti,

5. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, yabancı ülkede kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde bir hizmet akdine dayanarak en az toplam 1095 gün süreyle fiilen çalışmaları, ücretlerini yabancı ülke parası olarak almaları ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumlarının devam etmesi gerekmektedir.

Türk bandıralı gemilerde çalışan veya yurt içinde kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde çalışanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına başvururlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


1. Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler HARİÇ olmak üzere;

a. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatını icra etmek,

b. Bir hizmet akdine dayanarak, yabancı ülkede kurulu şirketlere bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde, en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalışmak,

c. Bu durumlarını başvuru esnasında ve yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak,

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak,

3. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını,

a. 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

b. 38 yaş sınırını aşanlar için 7,668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

4. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemelerini ve temel eğitimini tamamlayıncaya kadar;

a. Yurda kesin dönüş yapmamak,

b. Bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) temel askerlik eğitiminde geçen 21 günlük süre hariç olmak üzere toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmamak,

c. Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi, meslek ve sanatını fiilen yurt içinde icra etmemek,

5. Yükümlülüklerin devamı süresince yabancı ülkedeki statüsünü muhafaza etmek,

6. Temel askerlik eğitimine;

a. 38 yaş sınırı içinde başvuranlar için en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde,

b. 38 yaş sınırını aşanlar için en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde başlamak şartları aranır.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


1. Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

2.
Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

3.
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yurt dışında geçirilmesi gereken süre boyunca ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerinin devamı süresince ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilenler,

4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda yükümlülüklerini tamamlamadan;

a. Yurda kesin dönüş yapanlar,

b. Sınır dışı edilenler,

c. Her takvim yılı (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) içerisinde, temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunanlar,

ç. Yabancı ülkedeki oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler,

5. Dövizle askerlik hizmeti dışında, er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar,

6. Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen ve yurt dışında lisans veya daha düşük düzeyde öğrenim görenler,

7.
YÖK, MEB veya yurt içinde herhangi bir kişi veya kurumdan burs alarak yüksek lisans veya doktora eğitimi için yurt dışına gidenler,

8. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Birden Fazla Ülkede İkâmet Eden Yükümlüler İçin Dövizle Askerlik'ten Faydalanma Şartları

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.

Bunlardan, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son oturma veya çalışma iznine sahip oldukları ülkede, bağlı bulundukları konsolosluklara başvurarak daha önceki geçerli hizmet sürelerini de birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uluslararası kurum ve kuruluşlarda mahallinden temin edilen personel olarak çalışan (yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilenler ve ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler hariç) ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen vatandaşlarımız, bu durumlarına istinaden fiilen üç yıllık (1095 gün) süreyi doldurmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurabilirler.

Ancak, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran bu durumdaki vatandaşlarımızdan, ödeme ve temel askerlik eğitimlerini tamamlamadan bu statüleri sona ererek yurda dönenler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak tâbi oldukları statüde silah altına alınırlar.

Yabancı Ülkelerde Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Görenler

YÖK, MEB veya yurt içinde herhangi bir kişi veya kurumdan burs alarak yurt dışına gidenler hariç olmak üzere, özel öğrenci olarak yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden;

* Öğrenciliklerinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazanan ve meslek ya da sanatını icra edenler,

* Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, yabancı ülkedeki üniversite veya yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret/maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışanlar,

* Yabancı ülkedeki üniversite, kurum veya kuruluşlardan aldıkları burs karşılığı öğrenim görenler,

* Devamlılık arz eden bir işte sürekli çalışmalarından dolayı bulundukları ülke resmî makamları nezdinde işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatlarından birini kazanan ve işlemleri bu makamlar tarafından yeni statülerine göre yürütülenler, Kanunda belirtilen diğer şartları da oluşturmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Başlangıçta resmî öğrenci statüsünde (resmî-burslu veya resmî burssuz ayrımı ile 1416 Sayılı Kanundan yararlanan MEB bursluları ile 2547 Sayılı Kanunun 33’üncü maddesinden yararlanan YÖK bursluları arasında ayırım yapmadan) yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yabancı ülkelere gidenlerden, yurt içinde aldıkları bursu kestirerek bulundukları ülkedeki üniversitelerden burs alarak yüksek lisans/doktora öğrenimi görenlerin veya meslek ya da sanatlarını icra edenlerin, yurt içinde bağlı oldukları kurumlarla ilişiklerini kesmeleri veya burs karşılıklarını ödemeleri talep edilmeden, burs kesim tarihi dikkate alınmak suretiyle, yurt dışında geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılarak diğer şartları da oluşturmalarını müteakip dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılırlar.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikâmet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır.


Bunlar, yaş durumlarına göre Kanunda belirtilmiş olan döviz miktarını öderler.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.

1. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.

2. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;

a. 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.

b. 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.

3. 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamlamalarını müteakip Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.

4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süre ve dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde;

a. Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,

b. Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

5. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar geçen süre içinde;

a. Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının (01 Ocak-31 Aralýk tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,

b. Yurda kesin dönüş yapanlar,

c. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları (yurt dışındaki statülerini) kaybedenler,

ç. Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından 2’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Yükümlüler, muhabir bankalara, konsolosluklardan alacakları iki nüsha “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile giderek, peşin veya taksitlerini döviz olarak yatırırlar.

2. Ödemelerini yapmalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluða teslim ederler ve “Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlülerin Başvuru Belgesi”ni düzenletip ilgili bölümünü imzalarlar.

3. Yatırılan dövizin T.C. Merkez Bankasında açılı bulunan “dövizle askerlik özel döviz hesabına aktarılmasının sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik ve yanlışlıkların düzelttirilmesinden bizzat yükümlüler sorumlu olduğu için ödeme yaparken muhabir bankanın uyarılması ve yapılan ödemeye ait dekonttaki bilgilerin doğruluğunun kontrol ederler.

4. Dekontlardaki provizyon, havale vb. giderler dikkate alınmadığından, yükümlülerin yaş durumlarına göre Kanunda belirtilen döviz miktarının tamamını ödemek zorundadırlar. Bu nedenle, ödeme yaptıktan sonra, dekont üzerinde ödenen tutarın ne kadar olduğu kontrol edilir, varsa havale masrafları yükümlüler tarafından ayrıca ödenir.

5. Vatandaşlarımız, kimlik bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak dekontlara yazılması konusunda, ödemeyi yaparken muhabir bankaları uyarırlar ve dekont üzerinde de bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ederler.

6. Ödemelerini tamamlamalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluða teslim ederler. Ödemelere ait dekontların birer suretinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar saklanması uygun bir hal tarzıdır.

7. Taksitle ödeme yapanlardan, diğer taksitlerini yurtiçinde ödemek isteyenler, askerlik şubelerine müracaat etmek suretiyle, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya devam ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izinleri ile birlikte belgelerler. Askerlik şubesinden “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yalacak Bilgi Belgesi”ni alır ve ödemelerini T.C. Merkez Bankası şubelerinden birinde yatırarak, alacakları dekontu askerlik şubesine teslim ederler.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında;

* Pasaportlarını,

* Nüfus cüzdanlarını,

* Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini,

* Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanlarını,

* Dövizle askerlik başvuru belgesinin bir suretini,

*Başka bir ülke vatandaşlığını da taşıyanlar ise, bu ülkeye ait pasaportlarını veya kimlik kartlarını da yanlarında getirirler.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan;

a. Yurda kesin dönüş yapamazlar,

b.
Her takvim yılı içinde temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere toplam 6 aydan fazla süre ile yurtiçinde bulunamazlar.

c.
Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi, meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edemezler.

ç.
Yabancı ülkelerde resmî görev alamazlar,

d.
Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilemez.

2.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülükleri devam edenler, durumlarında ve adreslerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde askerlik şubelerine ve konsolosluklarına bildirirler.

3.
38 yaşındaki yükümlülerden, sağlık durumunun askerlik yapmasına engel teşkil ettiğini düşündüğü için sağlık durumunu açıklığa kavuşturuncaya kadar öngörülen dövizi ödemek istemeyenler, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar.

Bunlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmadıkları takdirde, daha sonra “Askerliğe Elverişlidir” kararlı rapor almaları halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri durumunda 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödemek zorundadırlar.

Bu nedenle, bu durumda bulunan ve 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinin sonuçlanmayacağı anlaşılanların, 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları uygun bir hal tarzıdır. Bu şekilde 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlayanlar, temel askerlik eğitimine başlamadan veya başlamış olsa dahi, tamamlamadan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor almaları durumunda, ödemiş olduğu dövizi geri alabilmektedirler.

4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar yurda girişıkışlarında pasaportlarına mutlak surette girişıkış damgası bastırırlar.

5. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, yükümlülüklerini tamamlamak kaydıyla, yaş sınırını beklemeden yurda kesin dönüş yapabilirler.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yükümlülerin Son Yoklama İşlemleri İle İlgili Yapması Gerekenler


1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlülerden henüz son yoklamasını yaptırmamış bulunanlar, “Son Yoklama Formu” ile bulundukları ülkelerde sağlık muayenelerini yaptırırlar ve bu formu konsolosluğa teslim ederler.

2.
Görünüşlerinden veya yapılan muayene sonucunda rahatsız olduğu anlaşılanlar, hastalıklarına ait klinik ve laboratuvar bilgilerini, röntgen filmlerini, Türkçe tercümelerini son yoklama formu ile birlikte konsolosluğa teslim ederler.

3. İsteyenler sonraki bir tarihte, temel askerlik eğitimine sevklerini yaptırmadan önce yurt içinde de yoklamalarını yaptırabilirler.

4. Son yoklama sağlık muayenelerini bulundukları ülkelerde yaptıramayanlar veya yurt içinde yaptırmak isteyenler, kayıtlı oldukları askerlik şubesine sevkten en az 7 gün önce, yurt içinde ikâmet ettikleri yerdeki askerlik şubelerine ise, sevkten en az 15 gün önce başvururlar.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yükümlülerin İçin Başvuru Belgesi


Ödeme ve son yoklama sağlık muayene işlemlerini tamamlayanlar, konsolosluklar tarafından haklarında düzenlenen “dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin başvuru belgesinin ilgili bölümünü imzalarlar.

Sevke Tâbi Yükümlü Listeleri

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında sevke tâbi olanların konsolosluklara gönderilen isim listeleri, başvuruların yapıldığı konsolosluk esasına göre düzenlenmektedir. Bu nedenle, sevke tâbi vatandaşlarımızın, başvuruyu yaptıkları konsolosluktaki listelere bakmaları gerekmektedir.


Zamanında başvurduğu halde, “sevke tâbi yükümlülerin isim listesi”nde ismini bulamayanlardan, sevkini talep eden veya daha sonraki celp dönemlerine plânlı olduğu halde erken sevk edilmek isteyenler, MSB Asker Alma Dairesi Başkanlığının 00.90.312.402.34.16- 0312.402.34.17 veya 402.34.47 numaralı telefonları ile veya 00.90.312 419 36 74- 417 76 33 numaralı faksları ile irtibata geçerler ve buradan alacakları cevaba göre hareket ederler.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, 21 gün süreli temel askerlik eğitimini Burdur 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapmaktarlar.

Temel askerlik eğitimini yapmak üzere yurda gelenlere, eğitim birliği tarafından şahsi ihtiyaçlarını karşılayacakları her türlü malzeme verilmektedir (iç çamaşırı, temizlik malzemesi, eğitim elbisesi, ayakkabı, havlu vb.). Ancak, vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde şahsi temizlik malzemelerini yanlarında getirebilirler.

Temel askerlik eğitimini yapmak üzere gelenlerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi elektronik aletleri, kayıt-kabul esnasında belge karşılığı emanete alınır.

Rahatsızlığı dolayısı ile ilaç kullanmak zorunda olanların getirdikleri ilaçlar, kayıt-kabul esnasında doktorlar tarafından kontrol edilir, doktorların vereceği talimata istinaden kullanmalana izin verilir.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geçici Terhis İşlemleri


Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 21 gün süreli temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için eğitim birliği tarafından “geçici terhis belgesi” tanzim edilir ve kendilerine verilir.

Kesin Terhis İşlemleri


Dövizle askerlik hizmeti kapsamında öngörülen dövizin tamamını ödeyen ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için askerlik şubeleri tarafından "kesin terhis belgesi” tanzim edilir ve onay için askerlik şubelerinin bağlı olduğu askerlik dairelerine gönderilir.

Yükümlüler tarafından ödenen dövizin Askerlik daireleri tarafından onaylanarak askerlik şubelerine gönderilen "kesin terhis belgesi”nin birer sureti vatandaşlarımızın adreslerine gönderilir, konsolosluklara da bilgi verilir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında kesin terhis edilenler, kesin terhislerinin yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren yedeklik yoklamalarını yaptırırlar. Yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkanlar, yedeklik yoklamalarını yaptırmazlar.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Temel askerlik eğitimini yapan yükümlülerin sağlık işlemleri Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince yürütülür.

2. Temel eğitimi sırasında, sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 8 günü kadarı hizmetten ve askerlikten sayılır, 8 günden fazlası sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır. Hava değişim bedelinin hizmetten sayılan bölümü için askerlik şubeleri tarafından yükümlülere hava değişim bedeli ödenir.

3. Hava değişimi alanların istekleri halinde; takip eden celplerde kalan hizmetlerini tamamlamak üzere yurt dışına çıkmalarına eğitim merkezi komutanlığınca veya Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Dairesi Başkanlığınca izin verilebilir.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel askerlik eğitimi süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tâbi olarak askerlik hizmetini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar.

2. Yükümlülerin temel eğitimi görecekleri eğitim merkezine katılıncaya kadar ve temel eğitiminden sonraki yol ve diğer masrafları kendileri tarafından karşılanır.

3. Hava değişimi alanların hava değişim süresinin askerlik hizmetinden sayılan kısmına hava değişimi bedeli ödenir.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminin süresinin 21 gün olması nedeniyle, yükümlülerin yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yükümlüler, fiilen 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulurlar.

2.
Yükümlere; ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocuklarının ağır hastalıkları halinde tugay komutanı veya daha üst komutanlık tarafından dört güne kadar izin verilir.

3. Zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre kadar izin verilir.

4. Ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocuklarının ağır hastalıkları halinde verilen izinlerle, zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre verilen izinler askerlik hizmetinden sayılır.
 
Yukarı Git
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Ödemeler;

a. Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla,

b. T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle yapılır.

2. Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır.

3. İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diðer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir.

4. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;

a. 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro,

b. 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro’dur.

2. Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir ve yayımlanır.

Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Euro tutarının her malî yıl başndaki çapraz kur’a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.

3. Paraları konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için “1’inci veya 2’nci” bendinde belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır.

4.
Yükümlüler hangi para birimi ile ödemeye başlamışlarsa ödemelerini aynı para birimi ile tamamlarlar.

5. Ödemelerde kullanılan para biriminin konvertibl niteliğini kaybetmesi halinde, 2’nci bende göre tespit edilen paralar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.

Konvertibl (T.C. Merkez Bankasında alınıp satılabilen) niteliğini kaybetmiş para birimleri ile ödemeye başlamış olanlar, kalan borçlarını ve taksitlerini yeniden belirlenen para birimlerinden biri ile yapabilirler.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler.

2. 38 yaş sınırını aşanlar, 7.668 Euro veya karşılığı yabancýı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak öderler.

Bunlardan; dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere daha önce başvurmalarına rağmen, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadığ için kapsamdan çıkartılanların, daha önceden ödemiş oldukları döviz miktarı ödeyecekleri tutara mahsup edilir ve bunlar ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlarlar.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dövizle Askerlik Kapsamında Geri Ödeme İle İlgili Hususlar1.
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, kapsamdan çıkartılanlara, askerlik görevlerini, yurt içinde tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra,

2. Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde,

3. Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde geri ödeme yapılır.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Askerlik şubeleri geri ödeme evraklarını inceler, talepte bulunanların geri ödemeye hak sahibi olup olmadıklarını tespit eder ve varsa eksik belgeleri tamamlattırır.

2. Geri ödemeye hak sahibi olduğu tespit edilenler için askerlik şubesi tarafından Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne geri ödeme teklifinde bulunulur.

3. Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından da dövizin iade tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Yeni Türk Lirası karşılığı yükümlülerin kendilerinin, vekillerinin veya kanunî mirasçılarının dilekçelerinde belirtilen yurt içindeki banka hesabına ödeme yapılır.
 
Yukarı Git
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; ölenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlara veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere,

2. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamladıktan sonra kapsamdan çıkartılmalarını talep edenlere geri ödeme yapılmaz.
 
Yukarı Git
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurt içinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine, yurtdışında ise, askerlik şubesine iletilmek üzere bölgesinde ikâmet edilen Türk konsolosluğuna yapılır.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Geri ödeme talebi; paranın gönderileceği Yeni Türk Lirası olarak açılı bulunan Türkiye’deki banka hesap numarasını, T.C. kimlik numarasını ve vergi numarasını gösteren bir dilekçe ile askerlik şubelerine veya konsolosluklara yapılır.

2. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan; ölenler için ölenlerin vukuatlı nüfus kayıt örneği ve veraset ilâmı, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenler için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi de dilekçeye eklenir.

3. Ödemenin başkasına yapılmasının istenmesi durumunda, yurt içinde noter, yurt dışında ise konsolosluklar tarafından onaylanmış vekâletname dilekçeye eklenir.
 
Yukarı Git
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler.


Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken Sağlık İşlemleri


1. Herhangi bir hastalık ve arızası olmayan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile gönderildikleri en az bir tabip veya sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra son yoklama formlarını konsolosluklarına iade ederler.


2. Herhangi bir hastalık ve arızası olduðunu beyan eden veya görünüşlerinden bu durumları belli olan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile sevk edildikleri resmi sağlık kuruluşlarında (en az iki tabibe) muayene olduktan sonra alacakları raporları, rapora esas olan klinik veya laboratuar bulgularını ve röntgen filmlerini son yoklama formu ile birlikte konsolosluklarına teslim ederler.


3.
Sağlık raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca; “Hakkında kesin karar verilmek üzere yurtiçinde bir askerî hastanede muayenesi uygundur.” kararı ile onaylananlar, erteleme süresi içinde olmak kaydıyla (38 yaşını tamamladığı yılın sonu dikkate alınarak) uygun bir zamanda yurda dönerek yurtiçinde muayenelerini yaptırırlar.


Konsolosluklar Tarafından Yapılması Gereken Sağlık İşlemleri


1. Askerliklerine esas olacak sağlık muayenelerini yaptırmak üzere başvuranlar; son yoklama formu tanzim edilerek uygun görülecek tabip veya sağlık kuruluşuna sevk edilirler.


2. Herhangi bir hastalık ve arızası olmayanların, bir tabip tarafından yapılan muayenelerini müteakip konsolosluklarına teslim edecekleri son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESI GEREKİR” ibaresinin üzeri çizilerek, formun arkasına bu karara itirazları olmadıklarına dair beyanları kendi el yazıları ile yazdırılıp imzalatılır. Bu işlemden sonra son yoklama formları doğrudan yerli askerlik şubesine gönderilir.

3.
Hastalık ve arızası olanların, gönderildikleri resmi sağlık kuruluşlarınca düzenlenmiş raporları onaylanarak, varsa konsolosluk görüşleri ile birlikte Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına doğrudan gönderilir.

4. Bu raporlar aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir.

a. Son yoklama formuna yükümlünün son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılır.


b.
Son yoklama formunun aslı rapora ekli olur ve bu form da, rapor düzenleyen doktorlar tarafından imzalanır.


c. Yükümlünün; adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu İl, İlçe, köy ve mahalle haneleri ile yurt dışındaki açık adresi, kimlik cüzdanı ve ikametgah kayıtlarına göre yazılır.


ç. Hastalık veya arıza açık ve belirgin ise, bunu belirten önden ve yandan çekilmiş ve konsolosluklarca mühürlenmiş ve imzalanmış boy fotoğrafları raporlara eklenir.


d. Hastalık veya arızalar açık ve belirgin cinsten değilse, bu hastalığı belirten röntgen filmleri, her türlü klinik veya laboratuar bulguları, tetkikler de raporlara eklenir.


e. Raporda; muayene ve tetkik yapan klinik ve laboratuarların tanıları, bulguları, kararları, ilgili tabiplerin kimlikleri, imzaları ve sağlık kuruluşları ile konsolosluğun onayı bulunur.


Belirtilen bu hususların raporlarda yer alıp almadığı incelenir ve eksik bulunan raporlar, yükümlülere iade edilerek, tamamlanmalarını müteakip, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.


5. Yükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin yazışmalar, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı ile yapılır.


6. Yükümlülerin rapor kararlarına itiraz etmeleri halinde, itiraz dilekçeleri alınarak Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir.


Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından  Yapılması Gereken İşlemler


1. Raporlar, ön incelemeye tâbi tutulur ve yukarıda belirtilen esaslara uygun olmayan raporlar, eksiklikleri de belirtilerek konsolosluklara iade edilir.


2. Eksiksiz gönderildi belirlenen raporlar; usulüne uygun olarak yapılan tetkik sonucunda;


a.
“Askerliğe Elverişlidir.”


b.
“Er Olarak Askerliğe Elverişli Değildir. Yedek Subay Olarak Askerliğe Elverişlidir.”


c. “Er ve Yedek Subay Olarak Askerliğe Elverişli Değildir”


ç. “Hakkında kesin karar verilmek üzere, yükümlünün yurtiçinde bir askerî hastanede muayene edilmesi uygundur.”


d. “Yurda dönüşte bir askerî hastanede muayene edilmek üzere, ertesi yıla terki uygundur.” kararlarından biriyle en az iki doktor tarafından onaylanır.


3. Raporlar onaylanmasını müteakip Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.


4. Yükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin olarak veya rapor onay kararlarına itirazlarına dair alınan yazılar veya dilekçeler, incelenerek mevzuata göre cevaplandırılır.


Sağlık Dairesi Başkanlığından, onayı müteakip alınan raporlar, Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından yükümlülerin askerlik şubelerine iletilmek üzere, ilgili askerlik dairesi başkanlıklarına gönderilir. Askerlik daireleri raporları bekletmeden askerlik şubelerine gönderir.


Askerlik Şubeleri Tarafından Yapılması Gereken  İşlemler

1. Sağlık raporlarının rapor onay kararı, kayıtlara işlenir,askerliklerine karar alınır ve bilahare şahsi dosyalara konulur.


2. Yükümlülerin; askerlik işlemleri rapor onay kararlarına göre yürütülür ve bu kararlara göre haklarında yapılacak işlemler bir yazıyla konsolosluklarına ve kendilerine bildirilir.

3. Sağlık raporları; “Yurda dönüşte bir askeri hastanede muayene edilmek üzere, ertesi yıla terki uygundur.” kararıyla onaylanan yükümlülerin askerlik ertelemeleri, raporun tanzim tarihini takip eden yılın son yoklama döneminin sonuna (31 Ekim ) tarihine kadar yapılır ve bu husus, yükümlülere ve konsolosluklara bildirilir. Ancak, yükümlülerin istekli olmaları halinde bu süre beklenmeden askerî hastaneye sevkleri yapılır.

Diğer Hususlar :

1. Yükümlülerin rapor onay kararına itiraz etmeleri halinde, askerlik işlemlerinin kesin olarak sonuçlanabilmesi için yurda dönmeleri ve bir asker hastanesinde muayene edilmek üzere askerlik şubelerine müracaat etmeleri kendilerine bildirilir. Bu şekilde askerî hastaneye sevkleri yapılanların alacakları sağlık raporlarına göre haklarında kesin işlem yapılır.

2. Izinle veya başka bir nedenle yurda gelen ve sağlık muayenesinin yapılmasını talep eden yerli ve yabancı yükümlülerin çift tabip veya sıhhi kurul muayeneleri yaptırılır, yabancı yükümlülerin evrakları şubelerine gönderilir. Yabancı ülkelerdeki sağlık muayenelerinin zorluğu, yabancı ülkelerdeki sağlık standartlarının farklı olması nedeniyle daha önceki sağlık raporları “Yurda dönüşünde bir askerî hastanede muayene olmak üzere” onaylananların sevk tehiri süreleri beklenmeksizin veya sevk tehiri süresi bitmiş olsa dahi talepleri halinde müracaat ettikleri askerlik şubelerinin bağlı bulunduðu asker hastanelerine sevk edilirler. Bunlara hiçbir şekilde muayenelerini bulundukları ülkede yaptırmaları tavsiye edilmez.

3. Daha önce son yoklama görerek askerliklerine karar alınmış er veya yedek subay statüsündeki yükümlülerden, tâbi olduğu celbe katılmayacak şekilde rahatsız olduklarından istirahat veya tedavi gördüklerine dair sağlık kuruluşlarından rapor alanların, raporları ve Türkçe tercümeleri ilgili konsolosluklarca onaylanarak, yükümlülerin nüfus kimlik bilgilerinin açıkça belirtildiği bir ön yazı ile doðrudan MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına, MSB Sağlýk Dairesi Başkanlığınca da uygun görülen raporlar, istirahat veya tedavi başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak “Sevk Geciktirmesi” şeklinde onaylanarak Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.
 

Yukarı Git

====================================================================

Not: Bu Bilgiler Askeralma Dairesi Başkanlığı Tarafindan Faydalanarak Hazırlanılmıştır.

     
© DovizliAskerlik